velho7

velho7

Rank 1
Points 137101099 - 24505
Battles 102936 - 0

RankServersPointsScore Last DayScore 30 daysBattlesBattles Last DayBattles 30 Days
1FI1137,101,0992450521592761029360869